7143 SAYILI KANUN SGK VE VERGİ YAPILANDIRMASI


30.05.2018

Ülkemizin ekonominindüzgün olmaması, vergi sisteminin adaletsiz olması ve seçim serecine girilmesiile birlikte, artan gelir ihtiyacını karşılamak için başvurulan en önemlikaynak vergidir. Vergi afları ise gelirin hazineye kolay ve kısa yoldanulaşmasını sağlayan bir uygulamadır.

7143 Sayılı Vergi VeDiğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Bu kanun ile SGK tarafından tahsil edilen aşağıdaki borçlaryapılandırılabilecek:

 

  • 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçları (işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi ve isteğe bağlı sigorta primleri dahil) ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

 

İdari Para Cezaları


Yapılandırma kapsamına giren idari paracezalarında ise aynen prim borçlarında olduğu gibi Kanunun yayımı tarihinekadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, uygulanan gecikmecezası ve gecikme zammı alacakların tamamı silinecek.Bunun yanında belirtilen şekilde ödeme yapılması halinde cezalarınyarısının tahsilinden de vazgeçilecek.

Vergive Diğer Bazı Alacakların yapılandırılması

 

·        ·        ·        ·        ·        ·        Matrah artırımı

 

Yapılandırmaya başvuru ilgili daire veTemmuz ayı sonuna kadar yapılmaktadır.

 

Ödeme şekli

Borçlular, yapılandırdıkları prim borçlarını ilk taksitiKanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan (Mayıs ayında yayınlanmasıhalinde Ağustos ayından)başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitteödeyebilecek